Podmínky používání

Tím, že vstupujete na kteroukoli z našich webových stránek a používáte ji nebo používáním kterékoli mobilní aplikace (společně „Služby“), k nimž je možné získat přístup prostřednictvím různých médií nebo zařízení a které zpřístupňuje společnost  DVN Agency s.r.o. , se sídlem na adrese Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 06379559, zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 281260 (jednotlivě „my“ v různých pádech), přijímáte tyto podmínky užívání, souhlasíte s nimi, zavazujete se, že je budete dodržovat, a jste těmito podmínkami užívání vázáni (dále „Podmínky užívání“).

Tyto Podmínky užívání představují právně závaznou dohodu. Nesouhlasíte-li s kterýmkoli ustanovením těchto Podmínek užívání, nevstupujte na webové stránky ani nepoužívejte Služby.

Upozorňujeme Vás, že můžeme nabízet Služby, jejichž poskytování není upraveno těmito Podmínkami užívání. Platí pro ně jejich vlastní podmínky poskytování.

Služby jsou určeny uživatelům ve věku nejméně šestnáct (16) let. 

2. Registrace a účet

Abyste získali přístup k některým z našich Služeb prostřednictvím našich mobilních aplikací nebo webových stránek, můžeme od Vás požadovat, abyste si u nás vytvořili účet. Vytvoření účtu a poskytnutí námi požadovaných informací a osobních údajů je dobrovolné. 

Při vytváření účtu musíte dokončit příslušný registrační postup a budete mít na výběr z následujících možností:

vytvořit účet poskytnutím požadovaných informací (tj. jména, příjmení, adresy elektronické pošty, data narození, pohlaví a telefonního čísla) a výběrem hesla, nebo vytvořit účet s využitím Vašeho účtu na Facebooku, Googlu nebo Twitteru. 

V každém případě se zavazujete, že nám poskytnete přesné a úplné údaje a že tyto údaje budete aktualizovat, bude-li to potřebné.

Pokud jste si zvolili, že bude přistupovat ke Službám s využitím Vašeho účtu na Facebooku, Googlu nebo Twitteru, budete požádáni, abyste se nejprve přihlásili s použitím Vašeho hesla na Facebook, Google nebo Twitter. Ve všech ostatních případech budete požádáni, abyste se přihlašovali svou adresou elektronické pošty (e-mail) nebo telefonním číslem a zvoleným heslem.

Zavazujete se, že nám neprodleně oznámíte na e-mailovou adresu contact@dvnagency.cz jakékoli nepovolené použití vašeho účtu pro přístup ke Službám. 

3. Externí odkazy a obsah

Můžeme Vám navrhovat hypertextová propojení (linky) z našich Služeb nebo ze sdělení, která dostanete v rámci Služeb, na webové stránky třetích stran nebo na internetové zdroje. Žádná z těchto webových stránek nebo internetových zdrojů není pod naší kontrolou.

Výslovně souhlasíte, že nejsme v žádném případě odpovědní a neodpovídáme ani za žádné informace, obsah, produkty, služby nebo materiály dostupné na webových stránkách třetích stran nebo v internetových zdrojích, ani za jakékoli domnělé nebo skutečné škody vyplývající z přístupu k takovým informacím, obsahu, produktům, službám nebo materiálům dostupných na webových stránkách třetích stran nebo v internetových zdrojích a z jejich užívání.  

4. Soukromí a ochrana osobních údajů

Jestliže budete používat Služby, požádáme Vás, abyste nám poskytli své osobní údaje nebo informace potřebné k poskytování Služeb, u nichž se požaduje Vaše potvrzení, a ke správě a zlepšování našeho vzájemného vztahu. Některé údaje a informace jsou nezbytné pro poskytování a správu Služeb, zatímco jiné údaje a informace nám umožňují Vás lépe poznat, a tedy přizpůsobit naše Služby Vašim potřebám. 

K těmto Podmínkám užívání jsou připojeny Zásady ochrany osobních údajů, ve kterých je podrobně vysvětleno, které osobní údaje budou zpracovávány, a dále obsahují Vaše práva jako subjektu údajů, a zároveň Vám poskytnou všechny povinné informace.  

5. Dušení vlastnictví

a) Náš obsah

Služby, které zahrnují jakýkoli software používaný v souvislosti se Službami, a celý jejich obsah (například, nikoli však pouze, texty, redakční obsah, databáze, vzhled webových stránek, operační software, fotografie, obrázky, grafika, videozáznamy, zvuky, mapy, loga, ochranné známky, informace a jakékoli prvky všech druhů, tvořící Služby) (společně „obsah”) jsou chráněny platnými zákony a předpisy o autorských právech, ochranných známkách, vynálezech, průmyslových vzorech nebo jiných vlastnických nebo vyhrazených právech a jsou námi vlastněny a spravovány nebo k nim máme příslušná práva (licence) či můžeme taková práva (licence) k nim udělovat.  

Udělujeme Vám tímto osobní, nevýhradní, celosvětové, nepřevoditelné, omezené a odvolatelné právo k přístupu ke Službám a k jejich užívání pouze k osobním účelům na jakémkoli počítačovém nebo mobilním zařízení po dobu, kdy budete užívat Služby.

Pokud není v těchto Podmínkách užívání uvedeno jinak, nesmí se žádná část Služeb nebo obsahu kopírovat, rozmnožovat, zobrazovat, reprodukovat, znovu používat, zveřejňovat, vyvěšovat, veřejně vystavovat nebo provozovat, převádět, upravovat, překládat, používat k vytvoření odvozených děl, prodávat, postupovat, podlicenovat, zpětně analyzovat („reverse engineering”), zpětně sestavovat, zcela nebo částečně vyčleňovat nebo rozšiřovat v jakémkoli médiu, s výjimkou způsobů, které povolují příslušné právní předpisy.         

Neplnění těchto povinností představuje případ porušení a může vést k sankcím podle občanského a/nebo trestního práva. My nebo naši poskytovatelé licencí si vyhrazujeme právo zahájit právní kroky proti komukoli, kdo tyto povinnosti neplní. 

b) Váš obsah

Prostřednictvím Služeb můžete vytvářet, zasílat, ukládat do vzdáleného systému (uploadovat), vkládat, poskytovat nebo zpřístupňovat prostřednictvím Služeb informace, texty, redakční obsah, fotografie, obrázky, grafiku, videozáznamy, zvuky, zprávy, loga, ochranné známky a jakékoli materiály všech druhů, které posíláte, ukládáte nebo sdílíte při používání Služeb (společně „Váš obsah”).

Zůstává Vám vlastnické a jakékoli jiné majetkové právo k Vašemu obsahu. Vytvářením, zasíláním, ukládáním do vzdáleného systému, vkládáním, rozšiřováním nebo zpřístupňováním Vašeho obsahu prostřednictvím Služeb souhlasíte s tím, že nám a našim přidruženým společnostem udělujete celosvětové, bezplatné, nevýhradní a převoditelné právo, včetně práva udělovat podlicence, k používání, rozšiřování, rozmnožování, reprodukování, zobrazování, veřejnému vystavování, zveřejňování, upravování, převádění do jiného datového formátu, využívání a překládání Vašeho obsahu v jakémkoli médiu a ve spojení se Službami v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy. Toto právo zanikne uplynutím jednoho roku po zrušení Vašeho účtu bez ohledu na důvody, pro které je Váš účet zrušen.  

6. Vaše závazky

a) Uživatelský obsah a chování uživatele

Některé funkce Služeb Vám umožňují sdílet Váš obsah a informace prostřednictvím Služeb, včetně sdílení informací na sociálních sítích. Jste však, a za všech okolností zůstanete jedinou osobou, která nese odpovědnost za užívání Služeb a za všechen Váš obsah.

Zavazujete se, že nebudete Váš obsah nebo Služby ani jejich část používat k žádným nezákonným nebo nevhodným účelům, včetně, nikoli však výlučně:

·      k zasílání, rozšiřování, vkládání, ukládání do vzdáleného systému, předkládání nebo jinému předávání Vašeho obsahu nebo jeho části do/prostřednictvím Služeb v rozporu s veřejným pořádkem a morálkou, způsobem, který lze považovat za nezákonný, výhružný, sledování (stalking), obtěžující, násilný, zneužívající, škodlivý pro ostatní, mučivý, hanlivý, obscénní, nactiutrhačný, urážlivý, pornografický, zasahující do soukromí jiných osob, nenávistný nebo rasově, etnicky, diskriminačně nebo jinak nepřijatelný, nebo který podporuje či vyvolává nezákonnou činnost;

·      k zasílání, rozšiřování, vkládání, ukládání do vzdáleného systému, předkládání nebo jinému předávání Vašeho obsahu nebo jeho části do/prostřednictvím Služeb, jehož důsledkem je porušení jakýchkoli právních předpisů nebo nařízení nebo práv třetích osob, včetně jakéhokoli autorského práva, ochranné známky, obchodního tajemství, patentu, průmyslového vzoru, práva k duševnímu vlastnictví, práva na ochranu soukromí, práv na sdělování veřejnosti nebo jiných osobních nebo majetkových práv;

·      k zasílání, rozšiřování, vkládání, ukládání do vzdáleného systému, předkládání nebo jinému předávání jakékoli nevyžádané pošty („spamu”), marketingových materiálů, nevyžádané nebo nepovolené reklamy nebo k žádání ostatních uživatelů prostřednictvím Služeb o peníze nebo pomoc v jakékoli formě;

·      k používání/využívání jakýchkoli virů, časovaných bomb („time bomb”), cancelbotů, malwaru, červů, škodlivých kódů, vad, trojských koní, poškozených souborů nebo jakýchkoli jiných počítačových kódů, souborů nebo programů vytvořených k tomu, aby narušovaly, ničily, omezovaly nebo zhoršovaly běžné provozování Služeb, serverů nebo sítí spojených se Službami;

·      způsobení újmy dětem nebo pokusům o způsobení újmy dětem jakýmkoli způsobem;

·      k vytváření falešné identity za účelem oklamání ostatních;

·      k používání technologie, automatizovaných systémů, například „botů”, „spiderů” nebo „crawlerů” nebo jiných prostředků ke shromažďování nebo přístupu k obsahu, ke kterému nemáte přístupová práva, nebo k veřejně nepřístupným částem Služeb;

·      k vytěžování dat, využívání robotů nebo podobných nástrojů pro shromažďování a vytěžování dat;

·      k pokusům o testování, zkoumání nebo zjišťování zranitelnosti jakéhokoli systému nebo sítě spojené se Službami nebo k porušování bezpečnostních či ověřovacích prvků;

·      k inzerování nebo nabízení na prodej nebo ke koupi jakékoli zboží nebo jakékoli služby

k jakémukoli obchodnímu účelu.

Nesledujeme Váš obsah umístěný ve Službách. Nicméně, vyhrazujeme si právo, avšak nepřebíráme žádnou odpovědnost, kontrolovat Váš obsah a odstranit nebo vymazat, na základě našeho výlučného rozhodnutí, jakýkoli Váš obsah nebo jeho část, která je v rozporu s těmito Podmínkám užívání. Dále také nesledujeme a neomezujeme komunikaci mezi uživateli prostřednictvím Služeb. 

Výslovně berete na vědomí, že můžete při přístupu ke Službám nebo v rámci užívání Služeb obdržet obsah, zboží nebo Služby, které můžete považovat za nevhodné, nepřesné, zavádějící, hanlivé, neslušné nebo jinak urážlivé, nebo se s nimi setkat. V míře povolené platnými právními předpisy souhlasíte, že neneseme žádnou odpovědnost ohledně jakéhokoli takového obsahu ve Službách. Jestliže však zjistíte jakýkoli nezákonný obsah, informujte nás na kontaktní e-mailové adrese contact@dvnagency.cz.

Nedodržení těchto Podmínek užívání může vést k varování a/nebo okamžitému pozastavení užívání Služeb či zrušení Vašeho účtu bez dalšího upozornění, aniž by tím byly dotčeny jakékoli právní kroky, které je možné podniknout.

7. Vaše odpovědnost

Nesete plnou odpovědnost za uchování důvěrnosti Vašich hesel a identifikačních údajů k Vašemu účtu. Neodpovídáme za jakékoli následky vyplývající z užívání Vašeho účtu jakoukoli neoprávněnou osobou. Odpovídáte také za všechny aktivity, k nimž pod Vaším účtem dojde. Zvolte si silné heslo a pravidelně jej měňte, abyste omezili rizika neoprávněného přístupu k Vašemu účtu.

Jste a za všech okolností zůstanete jedinou osobou odpovídající za Váš obsah, který vložíte do Služeb, za Vaše používání Služeb a za všechny aktivity, k nimž pod Vaším účtem dojde. V důsledku toho odpovídáte za řádnou konfiguraci nebo přijetí všech vhodných opatření k udržení dostatečné bezpečnosti, ochrany a zálohování Vašeho obsahu, včetně Vašich vlastních dat a/nebo softwaru uloženého ve Vašem počítači a/nebo mobilním zařízení proti všem útokům

Chápete a souhlasíte, že přistupujete ke Službám, stahujete nebo jinak dostáváte informace, materiály nebo data s využitím Služeb na základě Vašeho vlastního uvážení a na Vaši zodpovědnost, a výhradně odpovídáte za jakékoli poškození Vašeho počítačového systému nebo ztrátu dat následkem stažení takových informací, materiálů nebo dat.

Musíte si obstarat veškeré zařízení nebo vybavení (například počítač, mobilní telefon atd.) nezbytné pro přístup ke Službám a užívání Služeb v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními, například, nikoli však výlučně, se zákony o ochraně duševního vlastnictví. 

8. Naše závazky

Služby, které poskytujeme, slouží pouze pro informační účely. I když vynakládáme veškeré přiměřené úsilí na to, abychom zajistili, že obsah Služeb bude v danou dobu přesný, úplný a aktuální, poskytují se Služby „tak, jak jsou k dispozici” a bez jakýchkoli záruk. Výslovně souhlasíte s tím, že Služby používáte výhradně na vlastní zodpovědnost. 

V rozsahu dovoleném příslušnými právními předpisy neodpovídáme (i) za škodu, ztrátu, újmu nebo jakékoli následky vyplývající z jakéhokoli používání Služeb nebo jejich obsahu nebo za Váš obsah, který případně vložíte do Služeb, a (ii) vůči Vám za jakékoli nepřímé škody, ztráty nebo újmy, ani za jakékoli nehmotné škody, ušlý zisk, ušlé příjmy, škody způsobené ztrátou možnosti užívání nebo ztrátou dat kvůli užívání nebo provozování Služeb.

Výslovně berete na vědomí a souhlasíte, že (i) Služby nejsou bez vad nebo bez virů, (ii) připojení ke Službám obsahuje rizika spojená s jakýmkoli připojením a přenosem na Internetu a v telekomunikačních sítích, zvláště s ohledem na rychlost datového přenosu, informační dotazy nebo dobu reakce na dotaz a na technický výkon, (iii) nijak neovládáme sítě a webové stránky třetích stran, ke kterým můžete získat přístup během používání Služeb, (iv) neodpovídáme za žádnou ztrátu dat, neuložení, doručení na nesprávnou adresu/místo nebo pozdní doručení jakýchkoli dat nebo materiálů prostřednictvím Služeb, a (v) neposkytujeme žádné záruky, ať už výslovně vyjádřené nebo dovozené, včetně záruk za prodejnost / dostatečnou jakost nebo vhodnost pro účel nebo potřebu obsahu a Služeb.

9. Převod

Udělujete nám oprávnění převádět, postupovat nebo delegovat jakákoli z našich práv a povinností podle těchto Podmínek užívání jakékoli třetí straně.

10. Oddělitelnost

Jestliže bude jakákoli část těchto Podmínek užívání považována za neplatnou, neúčinnou nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelnou, nemá tato skutečnost vliv na tyto Podmínky užívání jako celek, a zbývající část těchto Podmínek užívání zůstane platná a účinná v plném rozsahu. 

11. Aktualizace podmínek užívání

Tyto Podmínky užívání můžeme příležitostně upravit nebo aktualizovat. Jakékoli změny těchto Podmínek užívání nabydou účinnosti zveřejnění upravených Podmínek užívání prostřednictvím Služeb. V případě změn, které budeme považovat za významné, a které budou dle platných právních předpisů vyžadovat Váš souhlas, Vás budeme informovat prostřednictvím Služeb, a podle potřeby si vyžádáme Váš souhlas.

12. Rozhodné právo a řešení sporů 

Tyto Podmínky užívání se řídí zákony země, v níž jsme registrováni, a vykládají se v souladu s nimi, a podléhají výhradní soudní pravomoci takové země.